دوهم کورسونه

ګری شوی ترکیه

ګری شوی ترکیه

هغه حشرات چې په ځمکه کې پخي شوي وي یو ځانګړي خوند او خوند لري. زه د ترکیې لپاره ساده لارښوونه وړاندیز کوم چې د لرګیو سره، د تلویزیوني ټوټې او د ګل په چوکۍ کې خړوب شوی. ډیر څه