د ماشوم تغذیه

داسې ښکاري چې موږ نه شو موندلی هغه څه چې تاسو یې لټوئ. شاید یو لټون به مرسته وکړي.