د چرګ کباب

د چرګ کباب

که تاسو په فطرت کې د چرګ غوړولو پالن کول غواړئ او یوازې د نویو نظرونو لټون په لټون کې، نو له دې لارې نه تېر شئ! زه به تاسو ته وښایه چې څنګه په بور باندې چرګ کباب جوړ کړم