دانش سوپ

دانش سوپ

زه به بحث ونه کړم، مګر داسې انګیرل کیږي چې دا سوپ د ماډر فعالیت ته وده ورکوي، د قددو او کوکنارو څخه مننه. د دې اجزاو سربیره، د غوښې او د سبزيجاتو ډیری شتون شتون لري. سوپ فروش او