ډیسټس

سرپس واړوی

سرپس واړوی

د شربو بدلول د شکر د حلالولو لپاره د اسید سره د ګازو حلولو له الرې ترلاسه کیږي، او د تکرار بهیر ترسره کیږي، چې د سکروس په مینځ کې راځي.