رژیمونه

سوپ سره بت

سوپ سره بت

د لومړنۍ خواړه سره مینه وکړئ، مګر نه پوهیږئ چې څنګه معمول غذايي ډوله توب کولی شئ؟ نن زه به تاسو ته ووایم چې څنګه د یو ځانګړو ترکیب سره سم د بتې سره سوپ جوړ کړئ. دا سوپ به وګټي