آولک سوپ

آولک سوپ

راځئ چې دوامداره ارمنستان ته لاړ شو او د دوی پخلنځی سفر وکړو. نن زه به تاسو ته ووایم چې څنګه د ایوککو سوپ په چټکه او ساده ډول سره ککړو. څوک د ایوککو سره خبر نه دی، زه به تشریح کوم،