Maternity

7 Kev Tshawb Fawb Npau Suav Txog Qhov Tseeb

Chaw yug menyuam Thaum yug los li cas? Kev tu tus menyuam mos Park hauv da dej Tsis txhob ntxuav tus menyuam kom txog rau 6 lub lis piam Cov ntaub qhwv lub plab rau tus menyuam Midwife muab cov pob txha ntawm lub taub hau rau tus menyuam tshiab Colostrum raug pov tseg Tom qab xa menyuam tas, cov poj niam txiv neej tau muab vodka, thiab cov poj niam zoo nkauj tau muab kas fes.